Vacancies at Sligo VEC

PrintPrint

County Sligo Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas. Please find below the list of positions available.

Application forms and further details are available following advertised position(s). The application form is in pdf format that can be downloaded, printed and submited by post. Alternatively you may request an application form by post or email. Please note that completed application forms will not be accepted via e-mail. Late applications will not be considered. Completed application forms cannot be accepted online. Canvassing will disqualify. Short-listing may apply. Please note closing date and time for acceptance of completed application forms.

County Sligo VEC is an equal opportunities employer

County Sligo VEC invites applications for the following positions:

 1. TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2014/2015 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board

  26-Sep-2014

  Applications are invited for the following TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2014/2015 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board. Fáilteofar roimh iarratais ar na POIST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2014/2015 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  Ref. No. / Uimhir Thagartha:

  28. Irish and English / Gaeilge agus Béarla

  29. French and Business Studies / Fraincis agus Staidéar Gnó

  30. English and Geography / L.C.V.P. / Béarla agus Tíreolaíocht / LC.V.P.

  31. English and French / Béarla agus Fraincis.

   

  Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

   

  Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta www.teachingcouncil.ie

   

  Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

  Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú i leith gach post.

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigheo. _

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (hard copy only) is 12.00 noon on Friday, 26th September, 2014.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae dé hAoine, 26ú Meán Fómhair, 2014.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

   

  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

 2. Tutor of Maths QQI (FETAC) Level 3 to 5 and Leaving Certificate Maths & Tutor of Early Childhood Care and Education QQI (FETAC) Level 6

  30-Sep-2014

  Applications are invited from suitably qualified candidates for the following tutoring positions in 2014 – 2015 school year:

   

  Tutor of Maths QQI (FETAC) Level 3 to 5 and Leaving Certificate Maths

  (Approximately 10 hours per week –commencing October 2014) at MSLETB, Quay Street, Sligo.

   

  Tutor of Early Childhood Care and Education QQI (FETAC) Level 6

  (Approximately 6 hours per week –commencing October 2014) at MSLETB, Quay Street, Sligo.

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from, the website at www.sligovec.ie, or email geraldinetighe@msletb.ie, or are available from the Adult Education Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. Quay St., Sligo.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for the above posts (hard copy only) is 12.00 noon on 30th September 2014.

   

  Completed application forms should be returned to Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. Quay Street, Sligo.

   

  Mayo, Sligo & Leitrim ETB is an equal opportunities employer.

 3. Teacher of Physical Education (22 hours per week - Maternity Leave Cover).

  25-Sep-2014

  Applications are invited from suitably qualified candidates for the following teaching position. This is a Maternity Leave Contract to commence on 13th October 2014.

   

  Teacher of Physical Education (22 hours per week - Maternity Leave Cover).

  This post is shared between 3 schools :

  3 Days – Drumshanbo V.S. 1 Day – Mohill C.C.

  1 Day – Lough Allen College, Drumkeerin

   

  Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

   

  Application Form for the above post can be downloaded from, the website at www.leitrimvec.ie, or email marymcgovern@msletb.ie, or are available from the HR Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. St. George’s Terrace, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim. Tel:071/9620024 ext 210.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for the above post (hard copy only) is 4.00pm on Thursday 25th September 2014.

   

  Completed application forms to be returned to HR Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., St. George’s Terrace, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.

   

  Mayo, Sligo & Leitrim ETB is an equal opportunities employer.

 4. SUBSTITUTE TEACHER PANEL 2014/2015

  31-Dec-2014

  In accordance with Circular Letter 0031/2011, Education and Training Boards are required to maintain a panel of appropriately qualified registered Teachers who are available for short-term/substitute teaching work. If you wish to be included on the Substitute Teacher Panel for Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. (Sligo Area), please download the Application Form below and return one completed hard copy along with the supporting documentation required to:

   

  H.R. Section,

  Mayo, Sligo & Leitrim Education & Training Board,

  Administrative Offices,

  Quay Street,

  Sligo

  Painéal Múinteoirí Ionadaíochta 2014 – 2015

   

  Faoi réir Chiorclán 0031/2011, tá sé dlite ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna painéal a chruthú de Mhúinteoirí cháilthe a bheas ar fáil do dhualgais mhúinteoireachta gearrthéarmacha / ionadaíochta. Más mian leat a bheith cumsithe ar Phainéal Múinteoirí Ionadaíochta do Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (Limistéar Sligeach), iarrtar ort an Fhoirm Iarratais thíos a íoslódáil agus cóip chrua amháin chomhlánaithe maraon leis an gcáipéisíocht thacaíochta atá de dhíth a sheoladh chuig: