Vacancies at Sligo VEC

PrintPrint

County Sligo Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas. Please find below the list of positions available.

Application forms and further details are available following advertised position(s). The application form is in pdf format that can be downloaded, printed and submited by post. Alternatively you may request an application form by post or email. Please note that completed application forms will not be accepted via e-mail. Late applications will not be considered. Completed application forms cannot be accepted online. Canvassing will disqualify. Short-listing may apply. Please note closing date and time for acceptance of completed application forms.

County Sligo VEC is an equal opportunities employer

County Sligo VEC invites applications for the following positions:

 1. Teaching Positions

  7-Aug-2015

  MAYO, SLIGO AND LEITRIM EDUCATION AND TRAINING BOARD

  BORD OIDEACHAIS AGUS OILIÚNA MHAIGH EO, SHLIGIGH AGUS LIATROMA

   

  Applications are invited for the following TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar na POIST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

  Braitheann na folún tais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

   

  Ref. No. / Uimhir Thagartha:

   

  38. Mathematics – 18 hrs. – All Irish School / Matamaitic – 18 uair. – Scoil Lán-Ghaeilge

  39. Physics and Biology and Science – 14 hrs. / Fisic agus Bitheolaíocht agust Eolaíoch – 14 uair.

  40. English / Religion – 14.5 hrs. / Béarla / Reiligiún – 14.5 uair.

  ___________________

   

  • Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

   

  • Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um

  Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta

  www.teachingcouncil.ie

  ___________________

   

  Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

  Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú i leith gach post.

   

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigheo.

  _________________________

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (hard copy only) is 12.00 noon on Friday, 7th August, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae ar Dé hAoine, 7ú Lúnasa, 2015.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

  ________________________

   

  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

   

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

  Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

  _____________________

   

  Signed: SEOSAMH MacDONNCHA, C.E., Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board ,

  Head Office, Newtown, CASTLEBAR, Co. Mayo /

  SEOSAMH UAS. MacDONNCHA, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna, Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma,

  Príomhofiig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

 2. YOUTHREACH RESOURCE PERSON – initial deployment to Ballinrobe Youthreach Centre

  5-Aug-2015

  Applications are invited from suitably qualified persons for the following position which may arise in the 2015/2016 School Year, in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar an post seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  YOUTHREACH RESOURCE PERSON – initial deployment to Ballinrobe Youthreach Centre /

  DUINE ACMHAINNE IN IONAD ÓGTHEAGMHÁLA – ceapachán tosaigh in Ionad Ógtheagmhála Bhaile an Róba.

   

  Ref. No.: / Uimhir Thagartha:

   

  R.1. Resource Person – Irish / Mathematics. Resource Person will be responsible to the Centre Co-Ordinator for programme delivery (including 21 hrs tutoring p.w.). /

  R.1 Duine Acmhainne – Gaeilge / Matamaitic. Beidh an Duine Acmhainne freagrach do Chomhordaitheoir an Ionaid i leith sheachadadh an chláir (21 uair teagaisc sa tseachtain san áireamh).

   

  Candidates should hold a recognised third level qualification / Cáilíocht aitheanta tríú leibhéil riachtanach d’iarrthóirí. Desireable: Qualifications and work experience in delivering Leaving Certificate Applied, Junior Certificate and QQI Level 4 modules, experience of working with QQI Quality Assurance Systems and working with young people at risk / Inmhianaithe: Cáilíochtaí agus taithí oibre i seachadadh na hArdteistiméireachta Fheidhmí, an Teastais Shóisearaigh agus modúil Leibhéal 4 QQI, taithí ar bheith ag obair le Córais Ráthú Caighdeáin QQI agus le daoine óga faoi phriacal.

   

  The appointment will be on a Fixed Term Contract basis / Beidh an ceapachán ar bhonn Chonradh Théarma Socraithe.

   

  Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna.

   

  Application Forms for the above post can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais don an post thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigheo.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for the above post (hard copy only) is 12.00 noon on Wednesday, 5th August, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith an phoist thuasluaite (cóip chrua amháin) ná 12.00 meán lae Dé Céadaoin, 5ú Lúnasa, 2015.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

   

  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha

 3. Applications are invited for the following TEACHING POSITION which may arise in a Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  31-Jul-2015

  Applications are invited for the following TEACHING POSITION which may arise in a Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar an POST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  Ref. No. / Uimhir Thagartha:

   

  Drumshanbo Vocational School Gairmscoil Droim Sean Bhóth

   

  LM7 Spanish (replacement for Maternity Leave wef 19.10.2015 – 14 hrs )

          Spáinnis (Ionadaíocht do Shaoire Mháithreachais ó 19.10.2015 - 14 uair)

   

   • Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

   

  • Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta www.teachingcouncil.ie

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Sub Office, St. George’s Tce., Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Fo-oifig, Ardán Sheoirse Naofa, Cara Droma Rúisc, Co. Liatroma.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (hard copy only) is 12.00 noon on Friday, 31st July, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae Dé hAoine, 31ú Iúil, 2015.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Sub Office, St. George’s Tce., Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Fo-oifig, Ardán Sheoirse Naofa, Cara Droma Rúisc, Co. Liatroma

   

   

  Mayo Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.