Vacancies at Sligo VEC

PrintPrint

County Sligo Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas. Please find below the list of positions available.

Application forms and further details are available following advertised position(s). The application form is in pdf format that can be downloaded, printed and submited by post. Alternatively you may request an application form by post or email. Please note that completed application forms will not be accepted via e-mail. Late applications will not be considered. Completed application forms cannot be accepted online. Canvassing will disqualify. Short-listing may apply. Please note closing date and time for acceptance of completed application forms.

County Sligo VEC is an equal opportunities employer

County Sligo VEC invites applications for the following positions:

 1. TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  14-Jul-2015

  Applications are invited for the following TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar na POIST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

  Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

  Braitheann na folúntais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

  Ref. No. / Uimhir Thagartha:

  30. Behaviour for Learning Programme Teacher - replacement for secondment – 22 hrs. / Múinteoir don Chlár Iompar Foghlama - Ionadaíocht do iasacht – 22 uair.

  31. Physical Education – replacement for Career Break – 6.66 hrs. / Corpoideachas – Ionadaíocht do Shos Gairme 6.66 uair.

  32. History and Geography - replacement for Maternity Leave – 01.09.2015 – 05.02.2016 – 22 hrs / Stair agus Tíreolaíocht - Ionadaíocht do Shaoire Mháithreachais – 01.09.2015 – 05.02.2016 – 22 uair.

  33. Physics and Mathematics and Science – 13 hrs./ Fisic agus Matamaitic agus Eolaíocht – 13 uair.

  34. Mathematics (Hons. L. C. level) - replacement for Maternity Leave – 01.09.2015 – 22.12.2015 – 14 hrs.) / Matamatic (Leibhéal Onór. Ardteist) - Ionadaíocht do Shaoire Mháithreachais – 01.09.2015 – 05.02.2016 – 14 uair.

  35. French and English / Fraincis agus Béarla.

  V.T.O.S.

  V.1 Art (QQI / Fetac Level 5 Modules – Art, Digital Photography and Desktop Publishing) - replacement for Career Break – 11 hrs. / Ealaín (Modúil QQI / Fetac Leibhéal 5 – Ealaín, Fotagrafaíocht Dhigiteach agus Foilsitheoireacht Deisce) – Ionadaíocht do Shos Gairme - 11 uair.

  V.2 History / Heritage Studies (QQI / Fetac Level 5 Modules – Heritage, Local History, Folklore, Archaeology, Tourism Information and Administration) – 12 hrs. / Stair / Staidéar Oidhreachta (Modúil QQI / Fetac Leibhéal 5 – Oidhreacht, Stair Áitiúil, Béaloideas, Seandálaíocht, Riarachán agus Eolas Turasóireachta) – 11 uair.

  V.3 Home Economics (QQI / Fetac Level 5 Modules - Food Preparation and Accommodation Techniques) – 3.5 hrs. / Eacnamaíocht Bhaile (Modúil QQI / Fetac Leibhéal 5 – Ullmhúchán Bia agus Teicnící Cóiríochta) – 3.5 uair.

   

  Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

  Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta www.teachingcouncil.ie

   

  Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

  Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú i leith gach post.

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigheo.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for all the above posts (hard copy only) is 12.00 noon on Tuesday, 14th July, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith na bpost uile thuasluaite (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae ar an Mháirt, 14ú Iúil, 2015.

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

   

  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.