Vacancies at Sligo VEC

PrintPrint

County Sligo Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas. Please find below the list of positions available.

Application forms and further details are available following advertised position(s). The application form is in pdf format that can be downloaded, printed and submited by post. Alternatively you may request an application form by post or email. Please note that completed application forms will not be accepted via e-mail. Late applications will not be considered. Completed application forms cannot be accepted online. Canvassing will disqualify. Short-listing may apply. Please note closing date and time for acceptance of completed application forms.

County Sligo VEC is an equal opportunities employer

County Sligo VEC invites applications for the following positions:

 1. TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year

  9-Oct-2015

  Applications are invited for the following TEACHING POSITIONS which may arise in a Part-time / Fixed Term /Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar na POIST MHÚINTEOIREACHTA seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Páirtaimseartha / Téarma Socraithe / Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  Vacancies are subject to the post(s) not being required for the Department of Education and Skills Redeployment process.

  Braitheann na folún tais ar gan na poist a bheith de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don Phróiseas Athlonnaithe múinteoirí.

   

  Ref. No. / Uimhir Thagartha:

   

  46. Mathematics and Geography – 14.5 hrs.

  47. Learning Support (Graduate Diploma in Learning Support /Special Education essential) - replacement for Maternity Leave – 22 hrs. – commencing 2nd November, 2015.

  48. French and Music – replacement for Maternity Leave – 22 hrs. commencing 6th January, 2016 – All Irish School.

  49. Nursing Studies – 3 hrs.

   

  Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

   

  Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta www.teachingcouncil.ie

   

  Application Forms for the above posts can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do na poist thuasluaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigheo.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for the above post (hard copy only) is 12.00 noon on Friday, 9th October, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith an post uile thuasluaite (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae, Dé hAoine, 9ú Deireadh Fómhair, 2015.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Head Office, Newtown, Castlebar, Co. Mayo.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Príomhoifig, An Baile Nua, Caisleán An Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

   

  Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

 2. SUBSTITUTE TEACHER PANEL 2015/2016

  27-May-2016

  SUBSTITUTE TEACHER PANEL 2015/2016

   

  In accordance with Circular Letter 0031/2011, Education and Training Boards are required to maintain a panel of appropriately qualified registered Teachers who are available for short-term/substitute teaching work. If you wish to be included on the Substitute Teacher Panel for Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. (Sligo Area), please download the Application Form below and return one completed hard copy along with the supporting documentation required to:

   

  H.R. Section,

  Mayo, Sligo & Leitrim Education & Training Board,

  Administrative Offices,

  Quay Street,

  Sligo

   

   

  Painéal Múinteoirí Ionadaíochta 2015 – 2016

  Faoi réir Chiorclán 0031/2011, tá sé dlite ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna painéal a chruthú de Mhúinteoirí cuí-cháilthe a bheas ar fáil do dhualgais mhúinteoireachta gearrthéarmacha / ionadaíochta. Más mian leat a bheith cumsithe ar Phainéal Múinteoirí Ionadaíochta do Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (Limistéar Sligeach), iarrtar ort an Fhoirm Iarratais thíos a íoslódáil agus cóip chrua amháin chomhlánaithe maraon leis an gcáipéisíocht thacaíochta atá de dhíth a sheoladh chuig:

   

  Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh & Liatroma,

  Sráid Na Cé,

  Sligeach.