Vacancies at Sligo VEC

PrintPrint

County Sligo Vocational Education Committee regularly offers employment in a range of areas. Please find below the list of positions available.

Application forms and further details are available following advertised position(s). The application form is in pdf format that can be downloaded, printed and submited by post. Alternatively you may request an application form by post or email. Please note that completed application forms will not be accepted via e-mail. Late applications will not be considered. Completed application forms cannot be accepted online. Canvassing will disqualify. Short-listing may apply. Please note closing date and time for acceptance of completed application forms.

County Sligo VEC is an equal opportunities employer

County Sligo VEC invites applications for the following positions:

 1. English/Geography – replacement for Maternity Leave – 22 hrs. – commencing October 2015

  11-Sep-2015

  Applications are invited for the following TEACHING POSITION which may arise in a Fixed Purpose capacity, in the 2015/2016 School Year in Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board.

  Fáilteofar roimh iarratais ar an POIST MÚINTEOIREACHT seo a leanas a d’fhéadfaí a líonadh ar bhonn Cuspóir Socraithe don scoilbhliain 2015/2016 i mBord Oideachais agust Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma.

   

  EASKEY POST-PRIMARY SCHOOL IAR-BHUNSCOIL COLAISTE IASCAIGH

  English/Geography – replacement for Maternity Leave – 22 hrs. – commencing October 2015

  (Social Education and Communicative Irish LCA; CSPE) Béarla /Tíreolaíocht (Ionadaíocht do Shaoire Mháithreachais - 22 uair – ag tosú Deireadh Fómhair 2015)

   

   • Qualifications, salary scales and conditions of service as per Department of Education and Skills and Memorandum V.7.

  Cáilíochtaí, scálaí pá agus coinníollacha seirbhíse faoi réir na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Meamran V.7.

   

  Any offer of employment will be conditional on the teacher being registered in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act, 2001. For more information see the Teaching Council website www.teachingcouncil.ie

  Déanfar aon tairiscint ar fhostaíocht ar an gcoinníoll go mbeidh an múinteoir cláraithe faoi réir Alt 30 den Act um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. A thuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Mhúinteoireachta www.teachingcouncil.ie

   

   Applicants who wish to be considered for more than one post must complete a separate Application Form in respect of each post.

  Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo cur isteach ar níos mó ná post amháin Foirm Iarratais ar leith a chomhlánú i leith gach post.

   

  Application Forms for the above post can be downloaded from the following websites at www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie or are available from the Personnel Section, Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B., Sub-Office, Quay Street, Sligo.

  Is féidir Foirmeacha Iarratais do an poist thuas luaite a íoslódáil ó na suímh ghréasáin seo a leanas ag www.mayovec.ie / www.sligovec.ie / www.leitrimvec.ie nó a fháil ón Rannóg Phearsanra, Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Fo-oifig, Sráid na Cé, Sligeach.

   

  Closing date for receipt of completed Application Forms for the above post (hard copy only) is 12.00 noon on Friday, 11th September, 2015.

  Is é an dáta deireanach d’fhoirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte i leith an post thuas (cóipeanna crua amháin) ná 12.00 meán lae Dé hÁoine, 11Ú Méan Fómhair 2015.

   

  Completed Applications Forms to be returned to Mayo Sligo and Leitrim E.T.B., Sub-Office, QUAY STREET, SLIGO.

  Ní mór Foirmeacha Iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma, Fo-oifig, Sráid na Cé, Sligeach.

   

   Mayo, Sligo and Leitrim Education and Training Board is an equal opportunities employer. Canvassing will disqualify. Shortlisting may apply. Late applications will not be accepted.

  Is fostóir comhionannais deiseanna é Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma. Dícháileofar éinne a dhéanann canbhasáil. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha. 

 2. SUBSTITUTE TEACHER PANEL 2015/2016

  27-May-2016

  SUBSTITUTE TEACHER PANEL 2015/2016

   

  In accordance with Circular Letter 0031/2011, Education and Training Boards are required to maintain a panel of appropriately qualified registered Teachers who are available for short-term/substitute teaching work. If you wish to be included on the Substitute Teacher Panel for Mayo, Sligo and Leitrim E.T.B. (Sligo Area), please download the Application Form below and return one completed hard copy along with the supporting documentation required to:

   

  H.R. Section,

  Mayo, Sligo & Leitrim Education & Training Board,

  Administrative Offices,

  Quay Street,

  Sligo

   

   

  Painéal Múinteoirí Ionadaíochta 2015 – 2016

  Faoi réir Chiorclán 0031/2011, tá sé dlite ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna painéal a chruthú de Mhúinteoirí cuí-cháilthe a bheas ar fáil do dhualgais mhúinteoireachta gearrthéarmacha / ionadaíochta. Más mian leat a bheith cumsithe ar Phainéal Múinteoirí Ionadaíochta do Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma (Limistéar Sligeach), iarrtar ort an Fhoirm Iarratais thíos a íoslódáil agus cóip chrua amháin chomhlánaithe maraon leis an gcáipéisíocht thacaíochta atá de dhíth a sheoladh chuig:

   

  Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh & Liatroma,

  Sráid Na Cé,

  Sligeach.